MEMEVET | » Chat room

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA


CHAT ROOM


Toto je priestor venovaný študentom, učiteľom, školám poskytujúcim odborné vzdelávanie a prípravu, pracujúcim, firmám a ďalším zainteresovaným v odvetviach mechatroniky a metalurgie v rámci Európy, ako aj obchodným a priemyselným komorám a orgánom verejnej správy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Môžete tu s nami voľne zdieľať vaše návrhy a názory týkajúce sa vytvárania vzdelávacích modulov pre školy poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu a pre univerzity v odboroch mechatroniky a metalurgie, a tak nám pomôcť ďalej zlepšovať ich kvalitu.
Pozrite si prosím dva dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, a ktoré poskytujú zhrnutie vytvorených modulov. Svoje komentáre môžete zanechať použitím priestoru pod touto stránkou a/alebo preskúmať obsah vytvorených modulov použitím odkazu v pravej časti tejto stránky, ktorým sa dostanete na platformu MeMeVET a tiež môžete zanechať komentáre vyplnením hodnotiaceho dotazníka.

Vaše príspevky sú pre nás dôležité, aby sme zistili, aké sú silné a slabé stránky vytvoreného vzdelávacieho programu a tiež aby sme zistili, do akej miery sú navrhované materiály v súlade s potrebami odborného vzdelávania a prípravy a s trhom práce v oblasti mechatroniky a metalurgie. Vaše postrehy tvoria spätnú väzbu a budú použité ako stimuly na zlepšenie následných iniciatív.

Ďakujeme vám za spoluprácu.

Stredoškolské moduly   Vysokoškolské moduly

Vzdelávacia platforma MeMeVET

Kliknutím na odkaz nižšie môžete získať prístup k vzdelávacej platforme MeMeVET pre odvetvie mechatroniky a metalurgie. Máte možnosť prístupu k dvom rôznym učebným osnovám: pre stredné školy a pre bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia. Každé učebné osnovy obsahujú vzdelávacie moduly a vzdelávacie materiály a umožnia vám získať nové doplnkové zručnosti, ktoré uľahčia mobilitu a integráciu na trhu práce.

Prístup k platforme
Zaregistrujte sa, stiahnite si všetky vytvorené učebné materiály a oboznámte sa s nimi.
Na stiahnutie a oboznámenie sa s učebnými materiálmi si prosím vyžiadajte účet zaslaním emailu na nasledujúcu adresu: memevet@uninettunouniversity.net
Uveďte prosím svoje meno, email a špecifikujte, či ste študent alebo nie.

Svoje komentáre k vzdelávacím modulom zanechajte vyplnením hodnotiaceho dotazníka.
Študenti, učitelia, školy poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu, pracujúci, firmy a ďalší zainteresovaní v odvetviach mechatroniky a metalurgie v rámci Európy, ako aj obchodné a priemyselné komory a orgány verejnej správy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy môžu zanechať svoje komentáre k vytvoreným modulom vyplnením dotazníka nižšie.

Vyplňte tento hodnotiaci dotazník
Viliam Ďuraš píše:

Projekt MeMeVET prináša naozaj zaujímavé možnosti pre vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti mechatroniky. Veríme, že sa nám spoločne podarí uviesť ich do praxe.

Erik Prada píše:

Učebné materiály projektu MeMeVET nás veľmi zaujali. Prajeme projektovému tímu veľa úspechov pri jeho implementácii!

Disclaimer Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža len názory jej autorov a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.