MEMEVET | » Chat room

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA


CHAT ROOM


Toto je priestor venovaný študentom, učiteľom, školám poskytujúcim odborné vzdelávanie a prípravu, pracujúcim, firmám a ďalším zainteresovaným v odvetviach mechatroniky a metalurgie v rámci Európy, ako aj obchodným a priemyselným komorám a orgánom verejnej správy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Môžete tu s nami voľne zdieľať vaše návrhy a názory týkajúce sa vytvárania vzdelávacích modulov pre školy poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu a pre univerzity v odboroch mechatroniky a metalurgie, a tak nám pomôcť ďalej zlepšovať ich kvalitu.
Pozrite si prosím dva dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť nižšie, a ktoré poskytujú zhrnutie vytvorených modulov. Svoje komentáre môžete zanechať použitím priestoru pod touto stránkou a/alebo preskúmať obsah vytvorených modulov použitím odkazu v pravej časti tejto stránky, ktorým sa dostanete na platformu MeMeVET a tiež môžete zanechať komentáre vyplnením hodnotiaceho dotazníka.

Vaše príspevky sú pre nás dôležité, aby sme zistili, aké sú silné a slabé stránky vytvoreného vzdelávacieho programu a tiež aby sme zistili, do akej miery sú navrhované materiály v súlade s potrebami odborného vzdelávania a prípravy a s trhom práce v oblasti mechatroniky a metalurgie. Vaše postrehy tvoria spätnú väzbu a budú použité ako stimuly na zlepšenie následných iniciatív.

Ďakujeme vám za spoluprácu.

Stredoškolské moduly   Vysokoškolské moduly

Vzdelávacia platforma MeMeVET

Kliknutím na odkaz nižšie môžete získať prístup k vzdelávacej platforme MeMeVET pre odvetvie mechatroniky a metalurgie. Máte možnosť prístupu k dvom rôznym učebným osnovám: pre stredné školy a pre bakalársky stupeň vysokoškolského štúdia. Každé učebné osnovy obsahujú vzdelávacie moduly a vzdelávacie materiály a umožnia vám získať nové doplnkové zručnosti, ktoré uľahčia mobilitu a integráciu na trhu práce.

Prístup k platforme
Zaregistrujte sa, stiahnite si všetky vytvorené učebné materiály a oboznámte sa s nimi.
Na stiahnutie a oboznámenie sa s učebnými materiálmi si prosím vyžiadajte účet zaslaním emailu na nasledujúcu adresu: memevet@uninettunouniversity.net
Uveďte prosím svoje meno, email a špecifikujte, či ste študent alebo nie.

Svoje komentáre k vzdelávacím modulom zanechajte vyplnením hodnotiaceho dotazníka.
Študenti, učitelia, školy poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu, pracujúci, firmy a ďalší zainteresovaní v odvetviach mechatroniky a metalurgie v rámci Európy, ako aj obchodné a priemyselné komory a orgány verejnej správy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy môžu zanechať svoje komentáre k vytvoreným modulom vyplnením dotazníka nižšie.

Vyplňte tento hodnotiaci dotazník