MEMEVET | » Aktuality

MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

News


2019-12-18

Definitívny kurz odborného vzdelávania

Deliverable_VET_CV_3.0

2019-12-12

Správa o hodnotení zručností a potrieb v priemyselnom odvetví mechatroniky a metalurgie v Európe

Táto správa zobrazuje potreby vo vzdelávaní v skupine území (Nemecko, Slovensko, Taliansko, Bulharsko, Španielsko) a špecializuje sa na odvetvia:

  • mechatronika;
  • metalurgický priemysel.

 

REPORT ON SKILLS AND NEEDS_Slovak

2019-10-25

Záverečné stretnutie projektu a záverečné diseminačné podujatie v Taliansku

Parneri projektu MeMeVET mali  9. a 10. októbra svoje záverečné stretnutie vo Florencii v Taliansku. Zúčastnili sa tiež na veľtrhu Didacta, jednom z najväčších podujatí v Taliansku venovanom vzdelávaniu a inovatívnym prístupom v systéme vzdelávania a odbornej prípravy. V piatok 11. októbra sa uskutočnilo záverečné podujatie MEMEVET. Účastníci projektu sa zúčastnili dvoch stretnutí, jedného ráno a druhého popoludní, kde mali možnosť diskutovať o rôznych záujmových témach a vymenili si informácie o odbornej príprave a vytvorených nástrojoch na podporu rozvoja OVP a mobility akademických pracovníkov, študentov, zamestnancov a podnikateľov. Počas podujatia predstavili projekt MeMeVET a dosiahnuté výsledky. Podujatie bolo zaregistrované ako deň Erasmus 2019. Viac informácií nájdete na: www.erasmusdays.eu/event/workshop-memevet-mechatronics-and-metallurgical-vet-for-sectors-industries/?getStoreDescription=1688

Vzrušujúca mobilita z Bulharska do Talianska bola úspešne ukončená

Mobilita z Bulharska do Talianska bola úspešne ukončená. Ďalšia fáza projektu #Erasmus #MeMeVet bola ukončená mobilitou učiteľa a študenta Technickej univerzity z bulharskej Sofie.
ITTS A. Volta ako „hostiteľská organizácia“ zariadila program aktivít s návštevami spoločností v mechatronickom sektore, katedry strojárstva na univerzite v Perugii a iných technických vzdelávacích inštitúcií v našej oblasti. Študent mal tiež možnosť vykonať dvojtýždňovú stáž v DeWalt, Stanley Black & Decker. Pozrite si video, ktoré ukazuje niektoré okamihy tohto zaujímavého a vzrušujúceho medzinárodného zážitku.

Úspešná mobilita španielskeho študenta a učiteľa na Slovensku

Študent Joan Magraner Carrión zo školy  stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti elektrických a automatických inštalácií (IES Tirant Lo Blanc, Gandía – Španielsko) a učiteľ José Alberto Pérez Marco cestovali na Slovensko do Prešova. Študent absolvoval odbornú prax v spoločnosti LEAR CORPORATION, ktorá je svetovým lídrom vo výrobe sedadiel a iných komponentov elektronických systémov v automobilovom priemysle. Celý proces mobility koordinoval Klaster automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R).

Prvá mobilita v rámci projektu MeMeVET

Prvá mobilita v rámci projektu MeMeVET sa uskutočnila tento rok v lete. Študent Alessio Baglioni z IES Alessandro Volta z Perugie absolvoval 20 dní stáže v spoločnosti Autis of Gandia v Španielsku. Počas prvého týždňa bol študent sprevádzaný učiteľkou Francescou. Organizácia mobility bola umožnená vďaka koordinácii tímu európskych projektov Tirant lo Blanc IES.

2019-05-15

Dohoda o spolupráci medzi projektom MeMeVET a platformou Skillman

ITKAM (Talianska obchodná komora pre Nemecko) podpísala dohodu o spolupráci s nadnárodnou platformou Skillman, ktorá prepája priemysel a tréningové centrá s občianskou spoločnosťou v oblasti pokročilej výroby (advanced manufacturing). Táto dohoda bude užitočná pre obe strany: MeMeVET využije nadnárodnú platformu pre nastupujúce zručnosti v oblasti pokročilej výroby a Skillman bude využívať Životopis odborného vzdelávania a odbornej prípravy pre odvetvie mechatroniky a metalurgie, ktorý vytvára projekt MEMeVET.

2019-04-01

PROJEKTOVÉ STRETNUTIE PROJEKTU MEMEVET V MADRIDE

V dňoch 25.-26. marca sa v Madride uskutočnilo tretie projektové stretnutie. Projektoví partneri vykonali nasledovné kroky:
– schválenie novovytvorených modulov;
– prezentácia prvých výsledkov testovacej fázy novovytvorených modulov;
– prezentácia webovej platformy, na ktorej budú nahraté všetky vytvorené moduly a vzdelávacie materiály;
– prezentácia prvého akčného plánu pre riadnu tvorbu elektronického preukazu, ktorý je, spolu s vytvorením európskeho životopisu pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti mechatroniky a metalurgie, druhým hlavným cieľom projektu MeMeVET. Keďže toto projektové stretnutie sa konalo v Madride, boli naň pozvaní predstavitelia “Karty odbornosti v stavebníctve (TPC)” José María Tejero, riaditeľ FMF- Nadácie pre vzdelávanie, kvalifikáciu a pracovné pozície v kovospracujúcom priemysle, a José A. Viejo Rodríguez, riaditeľ pre vzdelávanie a pracovné pozície vo Fundación Laboral dela Construcción, aby poskytli konzorciu projektu MeMeVET relevantné informácie a užitočný vhľad pre správnu prípravu elektronického preukazu. Dobrú prax “Karty odbornosti v stavebníctve (TPC)”, ktorá bola úspšene zavedená v španielskom priemyselnom odvetví stavebníctva a kovospracujúceho priemyslu, použije konzorcium projektu MeMeVETako príklad na vytvorenie elektronického preukazu, ktorý podporí spoločné učebné osnovy odborného vzdelávania a odbornej prípravy v piatich členských európskych krajinách;
– definovanie konečného akčného plánu pre mobility, ktorý sa bude realizovať od júla do septembra 2019 vo všetkých piatoch zúčastnených krajinách.

2018-10-28

Nadnárodné projektové stretnutie projektu MeMeVET 26.-27. novembra v Berlíne (Nemecko)

V dňoch 26. a 27. novembra sa bude konať druhé nadnárodné projektové stretnutie európskeho projektu MeMeVET v Berlíne v Talianskej obchodnej komore (ITKAM), ktorá sa nachádza na veľvyslanectve Talianska.

Počas stretnutia bude organizovaný workshop, v rámci ktorého sa porovnajú výsledky status quo učebných osnov odborného vzdelávania a odbornej prípravy v piatich krajinách a prediskutujú sa opatrenia na tvorbu a implementáciu tréningových modulov.

Tento workshop bude pod vedením expertov projektu pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu z organizácií partnerov A. Volta, IES TIRANT, Uninettuno a TUS.

2018-08-30

Nadchádzajúce activity v rámci projektu MeMeVET4Industries

Verejná konzultácia o kvalifikáciách a zručnostiach potrebných v odvetviach mechatroniky a metalurgie bola úspešne ukončená a výsledky budú čoskoro analyzované a publikované. Čo nasleduje ďalej?

V súlade s dvojročným plánom sa v každej zúčastnenej krajine (Španielsko, Taliansko, Nemecko, Slovensko a Bulharsko) budú konať workshopy a informačné podujatia. Cieľom týchto podujatí je dosiahnuť vyššiu viditeľnosť projektových aktivít medzi relevantnými príjemcami, zainteresovanými stranami a aktérmi s rozhodovacími právomocami. To je jeden z najdôležitejších krokov smerom k vytvoreniu premostenia medzi vzdelávaním a trhom práce.

Informačné podujatia budú širokej verejnosti prezentovať všetky projektové ciele, aktivity a dosiahnuté výsledky, ako aj vytvorené moduly, kurzy a odporúčania pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v týchto špecifických odvetviach. Workshopy budú použité ako ďalší nástroj na prezentovanie projektu interaktívnejším spôsobom. Budú zamerané na dobrú prax a budú do nich zapojené národné klastrové organizácie.

Študenti z univerzít, perspektívni študenti zo stredných škôl ako aj manažéri a odborníci z miestnych firiem budú na týchto nadchádzajúcich podujatiach vítaní. Účastníci budú mať vynikajúcu príležitosť využiť trendy vo vyššie spomínaných odvetviach a príležitosti pre budúcu profesijnú realizáciu.

Miestne zainteresované strany budú tiež pozvané, aby sa oboznámili s praktickým využitím výsledkov projektu a tiež, aby sa zapojili do tvorby všeobecne prospešných riešení. Projektoví partneri z jednotlivých krajín budú na týchto podujatiach tiež prítomní a budú k dispozícii na výmenu názorov a dobrej praxe so zúčastnenými stranami.

Neváhajte navštíviť informačné podujatie a workshop vo vašej krajine! Dátumy budú čoskoro oznámené. Sledujte oznamy na našej webstránke alebo facebookovej stránke a zaistite si miesto. Účasť je bezplatná.

2018-07-06

Partneri projektu MeMeVET začali verejnú konzultáciu o zručnostiach a kvalifikácii, ktoré sa požadujú v odvetví mechatroniky a metalurgie

Za účelom zhodnotenia potrieb a zručností požadovaných na trhu práce v oblasti mechatroniky a metalurgie v Taliansku, Nemecku, Bulharsku, na Slovensku a v Španielsku a s cieľom pretaviť ich do kurzov a vzdelávacích modulov, začali projektoví partneri projektu MeMeVET verejnú konzultáciu. Táto konzultácia bude organizovaná formou dotazníka, ktorý sa bude distribuovať do viac ako 50 firiem v zúčastnených európskych krajinách ako aj formou rozhovorov s “veľkými hráčmi” ako sú stredné a veľké podniky známe v jednotlivých krajinách. Firmy, ktoré majú záujem a sú aktívne v odvetví mechatroniky a metalurgie, sú pozvané, aby vyjadrili svoje názory a zúčastnili sa prieskumu, ktorý pomôže partnerom definovať očakávania zamestnávateľov ohľadom zručností, znalostí nových technológií a ďalších kvalifikácií svojich budúcich študentov na praxi a zamestnancov. Ich odpovede budú mať pridanú hodnotu pre identifikáciu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ktorému zamestnávatelia čelia, alebo ktorý budú musieť riešiť v blízkej budúcnosti. Výsledky tejto aktivity budú veľmi dôležité pre konečné prispôsobenie obsahu nadchádzajúcich modulov a kurzov, ktoré budú organizované v rámci projektu na zvýšenie kompetencií a šance na získanie zamestnania u absolventov a mladých ľudí. Názory firiem budú mať tiež kľúčovú dôležitosť pri príprave životopisu pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu a pre dosiahnutie ostantých výsledkov plánovaných počas trvania projektu.

Ak mate záujem vyjadriť svoje názory na tieto otázky, kliknite prosím na dotazník:

Ak ste zástupcom veľkého podniku, prosím kliknite na rozhovor nižšie:

Uzávierka konzultácie je 8. júna.

No posts found.
Disclaimer Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža len názory jej autorov a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.