MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

 

Home


Cieľom projektu Odborné vzdelávanie a príprava v mechatronike a metalurgii pre priemysel týchto odvetví je ponúknuť riešenia niektorých hlavných problémov, ktoré brzdia voľnú mobilitu študentov a pracovníkov v odvetví mechatroniky a metalurgie. Hlavným cieľom je podporiť mobilitu v týchto odvetviach naprieč EÚ a založiť Alianciu zručností pre odvetvia zahŕňajúcu 5 rôznych krajín: Nemecko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko a Slovensko. Projekt poskytne spoločné učebné osnovy pre doplnkové vzdelávacie zručnosti požadované na trhu práce v týchto piatich zúčastnených krajinách. Druhým najdôležitejším výstupom bude príprava elektronického preukazu pre európsky životopis, v ktorom budú nahraté všetky doplnkové vzdelávacie zručnosti získané v odvetví mechatroniky a metalurgie. Tento elektronický preukaz je vynikajúcim novým nástrojom, keďže umožní mladým ľuďom ľahko získať konkrétne certifikáty vyžadované v priemysle v cieľových krajinách a rýchlejšie vstúpiť na európsky trh práce. Návrh a príprava tohto digitálneho nástroja, ako aj uvedenie elektronického preukazu, preukáže odhodlanie projektových partnerov a ich dôležitý príspevok k procesu udržania odvetvia mechatroniky a metalurgie aktuálneho v rámci digitálnej evolúcie smerom k “štvrtej priemyselnej revolúcii”. Ďalšími cieľmi projektu sú podpora medzigeneračného učenia prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy a propagácia potrebných zručností, kvalifikácií a dobrej praxe na európskej úrovni.

Nemôžem sa jednoducho uchádzať o túto prácu, keďže som musel navštevovať špeciálny kurz o bezpečnosti a predchádzaní požiarom na pracovisku predtým, než nastúpim na stáž! Okrem toho, v každej členskej krajine sa vyžadujú špecifické certifikáty! To má vplyv na moju voľnú mobilitu na pracovnom trhu mechatroniky.

Uchádzač o zamestnanie


 

 


POSLANIE

Prispieť k hlavným cieľom Európy 2020 a umožniť viac národnej a nadnárodnej mobility.

VÍZIA

Efektívne pracovať na dodaní vysokokvalitných služieb, sústrediť sa na rôzne certifikáty a použiť najlepšie dostupné technológie na komunikáciu projektu.

HODNOTY
Udržiavať sektory aktuálne spolu s digitálnou evolúciou smerom k “štvrtej priemyselnej revolúcii”.

 

Stratégia


ČO

Vytvoriť sektorové spojenie zručností a poskytnúť životopis pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu.

Životopis získaný prostredníctvom voliteľných vzdelávacích modulov vytvorených na získanie mäkkých a prierezových zručností.

Vytvoriť elektronický preukaz, ktorý podporí životopis pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu.

 

PREČO

 • Medzi európskymi krajinami je nedostatočná koordinácia ohľadom formálne akceptovaných vedomostí a schopností získaných pre prácu v európskych odvetviach mechatroniky a metalurgie.
 • Udržiavanie sektorov mechatroniky a metalurgie aktuálnych v súlade s digitálnou evolúciou
 • Posilnenie zamestnateľnosti
 • Podpora voľnosti pohybu pre študentov a pracovníkov
 • Smerovanie k “štvrtej priemyselnej revolúcii”

AKO

  • Kontrola kvality a monitoring

 

  • Stratégia diseminácie a využitia

 

  • Celkový projektový manažment

 

  • Identifikácia zručností a potrieb v sektoroch

 

  • Vypracovanie školiacich modulov pre študentov odborných škôl

 

  • Vypracovanie európskeho životopisu odborného vzdelávania a odbornej prípravy

 

  • Vytvorenie elektronického preukazu, do ktorého sa nahrajú všetky mäkké a prierezové zručnosti

 

  • Mobilita a sieťovanie pre študentov a pedagogických pracovníkov

 

 

Disclaimer
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý odráža len názory jej autorov a Komisia nemôže byť braná na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.