MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

Резултати

  • Брошура на проекта

Изтеглете брошурата, която представя основните целите, резултати и партньори по проект MeMEVET:

Английски     Немски     Български     Италиански     Словашки     Испански

 

  • Доклад „Оценка на необходимите знания и умения в секторите мехатроника и металургия”

Свалете пълната версия на доклада:

Английски     Немски     Български     Италиански     Словашки     Испански

 

  • Резюме на доклад „Оценка на необходимите знания и умения в секторите мехатроника и металургия”

Изтеглете резюмето на доклада:

Английски    Немски    Български    Италиански    Словашки    Испански

 

  • Електронна карта

 

  • Доклад „Как да се улесни мобилността и бързото интегриране на кадрите в секторите мехатроника и металургия на пазара на труда в ЕС”

 


Вижте видео за проекта: