MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

Резултати

  • Брошура на проекта

Изтеглете брошурата, която представя основните целите, резултати и партньори по проект MeMEVET:

Български

 

  • Доклад „Оценка на необходимите знания и умения в секторите мехатроника и металургия”

Свалете пълната версия на доклада:

Английски

 

        • Резюме на доклад „Оценка на необходимите знания и умения в секторите мехатроника и металургия”

Изтеглете резюмето на доклада:

Български

 

  • Доклад за прилагането на ECVET, EQF/NQF  принципи в разработването на учебната програма по проект MeMeVET за професионалните училища  (приложение на английски език)

Английски

 

  • Доклад за прилагането ECVET, EQF/NQF  принципи в разработването на учебната програма по проекта MeMeVET за унивеситети (приложение на английски език)

Английски 

  • Електронна карта

 

  • Доклад „Как да се улесни мобилността и бързото интегриране на кадрите в секторите мехатроника и металургия на пазара на труда в ЕС”

 


Вижте видео за проекта: