MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

Резултати

 • Брошура на проекта

Изтеглете брошурата, която представя основните целите, резултати и партньори по проект MeMEVET:

Български

 

 • Политика за осигуряване на качество

Изтеглете документа „Политики за осигуряване на качеството“, който дава насоки за успешното изпълнение на проект MeMeVET:

Английски

 

 • Стратегия за експлоатация и разпространение на резултатите
  Изтеглете стартегията, която има за цел да предостави информация за проекта, комуникационните канали и инструменти, както и ръководните принципи, които ще бъдат следвани от партньорите по проекта:

Английски

 

 • Доклад за оценка на необходимите знания и умения в секторите мехатроника и металургия (проучване, проведено в 5 държави). Изтеглете пълната версия на доклада (втора версия):

Български

 

 • Резюме на доклад „Оценка на необходимите знания и умения в секторите мехатроника и металургия”

Изтеглете резюмето на доклада:

Български

 

 • Доклад за състоянието на образователната система

Английски

 

 • Доклад за прилагането на ECVET, EQF/NQF  принципи в разработването на учебната програма по проект MeMeVET за професионалните училища  (приложение на английски език)

Английски

 

 • Доклад за прилагането ECVET, EQF/NQF  принципи в разработването на учебната програма по проекта MeMeVET за унивеситети (приложение на английски език)

Английски 

 

 • Синтез на получени доклади за оценка на пилотните дейности на обучителните модули със студенти от университети и училища за професионално образование и обучение, млади работници и компании от сектора на мехатрониката и металургията (приложение на английски език)

Английски език

 

 • Окончателен курс за професионално обучение (приложение на английски език)

Английски език 

 

 • Образователна платформа, съдържаща курсовете и учебните материали за MeMeVET, с достъп чрез линка:

Образователна платформа MeMeVET

 

 • Ръководство за работа с обрзователната платформата 

Английски

 

 • Ръководство за моболност и стаж на студенти и преподаватели в сферата на металургия и мехатроника

Изтеглете ръководството за дейностите по мобилност и стаж в сферата на ПОО:

Английски

 

 • Доклад за проведени подготвителни дейности и ориентация преди участие в мобилност

Изтеглете доклада за проведените дейности преди осъществяане на мобилността в рамките на проекта:

Английски 

 

Английски

 

Английски 

 


Вижте видео за проекта:

Disclaimer Информацията и мненията, изложени в тази публикация, са тези на автора (авторите) и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито друго лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се в тях информация.