MeMeVET PROJECT


Project N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA

 

Home


Проектът MeMeVET има за цел да предложи решения на основните проблеми, които затрудняват свободната мобилност на студенти и служители в сектор мехатрониката и металургия. Основната идея е да се насърчи мобилността в ЕС в тези два сектора, чрез създаването на Алианс на секторните умения, включващ представители от 5 страни: Германия, Испания, Италия, България и Словакия.
В рамките на проекта ще се разработи обща обучителна програма за допълнителните образователни умения, изисквани от пазара на труда в петте държави. Вторият най-важен резултат ще бъде разработването на електронна карта за автобиография, в която ще може да се добавят допълнителните образователни умения, придобити в сферата на мехатрониката или металургията. Електронната карта е изключително ново средство, тъй като ще позволи на младите хора да получат лесно специфичен сертификат, изискван от индустриите в целевите страни, и да навлязат по-бързо на пазара на труда. Дизайнът и развитието на дигиталния инструмент, както и представянето на електронната карта ще демонстрира ангажираността на партньорите по проекта, техния важен принос към поддържане на високо ниво на кадрите, подкрепата за развитието на секторите мехатроника и металургия и прехода към „четвъртата индустриална революция“.
Допълнителните цели на проекта са стимулиране на професионалното обучение, насърчаване на кадрите към непрекъснато подобряване на професионалните умения и квалификация, и обмяна на добри практики на европейско ниво.

Не мога лесно да кандидатствам лесно за тази позиция, тъй като трябва да посщавам специален курс по превенция на риска и предотвратяване на пожари на работното място, преди да започвана стаж! Освен това, във всяка страна-членка са необходими специални сертификати! Това засяга моята свободна мобилност на пазара на труда!

Кандидат за работа


 

 


МИСИЯ

Да допринесе за постигането на основните цели на стратегия „Европа 2020“ и да даде възможност за по-нататъшна национална и транснационална мобилност.

ВИЗИЯ

Да работи за предоставяне на висококачествени услуги, използвайки най-добрите налични технологии за комуникация и популяризиране на проекта.

ЦЕННОСТИ
Да насърчи целевите сектори към четвъртата индустриална революция.

 

Стратегия


КАКВО

Да се създаде алианс за умения в целевите сектори, с цел постигане на проектните цели.

Обогатяване на CV-то чрез допълнително обучение по избрани модули, създадени специално за развитие и на меките умения.

Да се разработи електронна карта, която да допълва CV-то.

 

ЗАЩО

 • Липсва координация между страните от ЕС по отношение на формално придобитите знания и компетенции, необходими за работа в секторите на мехатрониката и металургията.
 • За да може секторите мехатроника и металургия да са в крак с времето с дигиталната еволюция
 • За да се повиши нивото на заетост
 • За да се улесни свободното движение на студенти и работници
 • За да следваме пътя към „четвъртата индустриална революция“

КАК

  • Контрол и мониторинг на качеството

 

  • Стратегия за разпространение и експлоатация

 

  • Цялостно управление на проекта

 

  • Идентифициране на уменията и нуждите в секторите

 

  • Разработване на обучителни модули за ученици от професионалните училища и студенти

 

  • Дизайн на професионален европейски формат на автобиография

 

  • Разработване на електронна карта, на която ще може да се записват придобитите умения

 

  • Мобилност и работа в мрежа за студенти и преподаватели

 

 

Disclaimer
Информацията и мненията, изложени в тази публикация, са тези на автора (авторите) и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито друго лице, действащо от тяхно име, не могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се в тях информация.